Regulamin

Warunkiem uczestnictwa jest zapoznanie się z regulaminem, oraz jego
przestrzeganie , potwierdzone własnoręcznym podpisem na liście obecności oraz oświadczeniu uczestnika w dniu spaceru.
REGULAMIN „PRZEDMAJÓWKOWYCH SPACERÓW PO TWIERDZY MODLIN”
❏ Organizatorem spaceru jest Oddział PTTK w Nowym Dworze Mazowieckim, zwany dalej Organizatorem
❏ Każdy uczestnik bierze udział w spacerze na własną odpowiedzialność, a
niepełnoletni na odpowiedzialność rodziców lub opiekunów.
❏ Prawo udziału w spacerze mają osoby, których stan zdrowia pozwala na udział w
spacerze, bez względu na umiejętności.
❏ Każdy uczestnik oświadcza, że stan jego zdrowia pozwala na podjęcie przez
niego wysiłku związanego z uczestnictwem w spacerze oraz z pokonaniem w
określonym czasie wyznaczonej trasy.
❏ Uczestnicy spaceru są zobowiązani do przestrzegania przepisów prawa o ruchu drogowym oraz ochrony przyrody.
❏ W trakcie trwania spaceru zabrania się picia alkoholu oraz używania środków
odurzających.
❏ Uczestnicy spaceru powinni być ubrani i wyposażeni odpowiednio do warunków atmosferycznych.
❏ Organizator nie bierze na siebie odpowiedzialności za rzeczy zagubione, szkody
osobowe, rzeczowe i majątkowe, które wystąpią przed, w trakcie lub po
zakończeniu spaceru.
❏Uczestnictwo w spacerze jest bezpłatne.
❏ Organizator ma prawo wyłączenia uczestnika ze spaceru, który nie stosuje się
do regulaminu i zasad bezpieczeństwa.
❏ Organizator spaceru, ze względu na bezpieczeństwo uczestników, ma prawo
dokonania koniecznych zmian trasy, godziny rozpoczęcia i programu spaceru oraz
odwołania spaceru w przypadku złych warunków pogodowych.
❏ Nie stosowanie się do któregokolwiek punktu regulaminu może być powodem, do
wykluczenia uczestnika ze spaceru.
❏ Wyrażając zgodę na start uczestnicy spaceru wyrażają zgodę na
przetwarzanie ich danych osobowych dla potrzeb wewnętrznych organizatora, jak
również do celów marketingowych Organizatora oraz podmiotów współpracujących
z Organizatorem.
❏ Organizator po uzyskaniu zgody na przetwarzanie danych osobowych będzie je
wykorzystywać w celach związanych z organizacją i promocją imprezy.
❏ Uczestnik w oświadczeniu udziela również zgody na wykorzystanie wizerunku.
Zdjęcia wykonane w trakcie imprezy mogą posłużyć Organizatorom do celów
promocyjnych i reklamowych.
❏ Osoby umieszczające zdjęcia na stronie organizatora automatycznie pozbawia się
praw autorskich, a zdjęcia udostępnia do dalszego wykorzystania.
❏ W sprawach nieobjętych regulaminem decyduje Organizator.